1.Загальні положення

1.1. Южноукраїнський ліцей № 2 Южноукраїнської міської ради Миколаївської області (далі – заклад освіти) є бюджетною установою, яка забезпечує здобуття, у тому числі початкової, базової та профільної середньої освіти.

1.2. Повна назва закладу освіти: Южноукраїнський ліцей № 2 Южноукраїнської міської ради Миколаївської області.

1.3. Юридична адреса закладу освіти: бульвар Шкільний, будинок 3, місто Южноукраїнськ, Вознесенський район, Миколаївська область, 55001.

1.4. Засновником закладу освіти є Южноукраїнська міська рада Миколаївської області (далі - Засновник). Засновник самостійно або через управління освіти Южноукраїнської міської ради імені Бориса Грінченка (далі – уповноважений орган Южноукраїнської міської ради Миколаївської області) здійснює фінансування закладу освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5. Форма власності: комунальна.

1.6. Організаційно-правова форма: комунальний заклад.

1.7. Тип закладу: Ліцей.

1.8. Заклад освіти є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку встановленого зразка, штамп, бланки з власними реквізитами.

1.9. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Статутом.

Заклад освіти провадить освітню діяльність на підставі ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку.

1.10. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття початкової, базової та повної загальної середньої

1.11. Головними завданнями закладу освіти є:

- забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

- створення єдиного освітнього простору та безпечного освітнього середовища;

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини Українського народу, усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність України;

- формування у здобувачів освіти усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;

- формування у здобувачів освіти поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права здобувачів освіти на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- формування у здобувачів освіти громадянської культури та культури демократії;

- формування у здобувачів освіти культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- створення умов для здобуття особами повної загальної середньої освіти, зокрема шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків;

- раціонального і ефективного використання наявних у суб’єктів округу ресурсів, їх модернізації.

1.12. Заклад освіти приймає рішення та здійснює освітню діяльність у межах визначених Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.

1.13. Заклад освіти несе відповідальність перед здобувачами освіти, Южноукраїнською міською територіальною громадою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів загальної середньої освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни;

- прозорість, інформаційну відкритість закладу освіти.

1.14. Мовою освітнього процесу у закладі освіти є державна мова.

1.15. Структурними підрозділами Южноукраїнського ліцею № 2 є:

‒ початкова школа (І рівень), 1-4 класи, початкова освіта тривалістю чотири роки;

‒ гімназія (ІІ рівень), 5-9 класи, базовасередняосвітатривалістюп’ятьроків;

‒ліцей (ІІІ рівень), 10-11(12) класи, профільнасередняосвітатривалістю два(три) роки.

В Южноукраїнському ліцеї № 2 можуть організовуватися 9-12-й класи з вечірньою формою навчання.

1.16. За запитами учасників освітнього процесу, враховуючи кадрові, матеріально-технічні та інформаційні ресурси в закладі може запроваджуватися - в середній школі (гімназія) поглиблене вивчення, а в старшій школі (ліцей) – навчання за профільними напрямками.

1.17. Автономія закладу освіти визначається його правом:

- брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;

- проходити в установленому порядку громадську акредитацію закладу;

- самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу;

- самостійно формувати освітню програму відповідно до чинного законодавства;

- на основі освітньої програми розробляти навчальний план та план роботи закладуосвіти;

- планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу освіти;

- використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення до педагогічних працівників, здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу у порядку визначеному чинним законодавством;

- на правах оперативного управління розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, громадських та благодійних організацій (у тому числі закордонних);

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну матеріально-технічну базу;

- впроваджувати експериментальні програми;

- забезпечувати самостійно добір і розстановку кадрів;

- встановлювати власну символіку та атрибути;

- користуватись пільгами, передбаченими державою;

- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

1.18. Заклад освіти зобов’язаний:

- реалізовувати положення Конституції України, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

- здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

- задовольняти потреби громадян на здобуття загальної середньої освіти;

- забезпечувати єдність навчання та виховання;

- створювати власну науково-методичну і матеріально-технічну базу;

- проходити плановий інституційний аудит у терміни та в порядку визначеному спеціальним законодавством;

- забезпечувати відповідність рівня освіти державним стандартам загальної середньої освіти;

- охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу освіти;

- додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

- видавати здобувачам освіти документ про освіту встановленого зразка на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації;

- здійснювати інші повноваження делеговані Засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.

1.19. У закладі освіти можуть створюватись та функціонувати:

1) методичні об’єднання (комісії) педагогічних працівників;

2) спортивні секції, методична рада закладу, творчі групи;

3) соціально - психологічна служба;

4) іншіструктурні підрозділи у разі потреби абоякщоцепередбаченочинимзаконодавством.

1.20. Здобувачі освіти забезпечуються медичним обслуговуванням, яке здійснюється медичними працівниками, які входять до штату закладу освіти або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому законодавством.

1.21. Контроль за охороною здоров’я та якістю харчування здобувачів освіти здійснюється відповідно до законодавства.

1.22. Харчування здобувачів освіти у закладі освіти здійснюється відповідно довимог чинного законодавства.

Відповідальність за організацію харчування здобувачів освіти у закладі освіти, додержання вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність та якість харчових продуктів покладається на Засновника, уповноваженого органу Южноукраїнської міської ради Миколаївської області та керівника закладу освіти.

1.23. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними та згідно з чинним законодавством України.

2.Організація освітнього процесу

2.1. Южноукраїнський ліцей № 2 планує свою роботу самостійно, відповідно до Стратегії розвитку та річного плану роботи.

2.2. Освітній процес у закладі освіти організовується відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших актів законодавства, освітньої програми закладу освіти та спрямовується на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами.

Рішення про використання закладом освіти освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною радою закладу освіти.

Освітня програма закладу освіти схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується керівником.

2.3. На основі типового навчального плану заклад освіти складає навчальний план, в якому конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік).

2.4. Заклад освіти працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.5. Заклад освіти обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та цього Статуту.

2.6. Заклад освіти здійснює освітній процес за денною та вечірньою формами навчання.

2.7. Освітній процес у закладі освіти, за потреби, може здійснюватися за дистанційною, екстернатною, сімейною формами навчання, педагогічним патронажем та інклюзивною формою навчання.

2.8. Формування класів у закладі освіти здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.9. Для вивчення окремих навчальних предметів клас закладу освіти може ділитися не більш як на три групи з кількістю учнів не менше восьми осіб.

Порядок поділу класів на групи під час вивчення окремих навчальних предметів у закладі освіти встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.10. Зарахування, відрахування, переведення здобувачів освіти до закладу освіти здійснюється відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.11. У закладі освіти можуть створюватися групи продовженого дня у порядку визначеномуцентральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.12. Освітній процес у закладі освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

2.13. Безперервна навчальна діяльність здобувачів освіти не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2-4 років навчання), 45 хвилин (5-12 років навчання), крім випадків, визначених законодавством.

2.14. Тривалість канікул у закладі освіти протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

2.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу освіти і затверджується керівником.

2.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

2.17. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

2.18. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти закладу освіти визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

2.19. Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ здобувачів освіти, табелів успішності.

2.20. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти незалежно від форми її здобуття та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні отримують такі документи про освіту:

- свідоцтво про початкову освіту;

- свідоцтво про базову середню освіту;

- свідоцтво про повну загальну середню освіту.

2.21. Оцінювання здійснюється відповідно до вимог щодо оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.22. Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти.

Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. В окремих випадках здобувачі освіти за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.23. Переведення здобувачів освіти до наступного класу здійснюється відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.24. Здобувачі освіти, які мають високі досягнення у навчанні, досяглиособливих успіхів у вивченні одного або декількох предметів, є переможцями міжнародних, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських предметних конкурсів, олімпіад,змагань, можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення унавчанні» або похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями - золотою «За високі досягнення у навчанні» абосрібною «За досягнення у навчанні» у порядку, визначеному МОН України.

2.25. Виховання здобувачів освіти у закладі освіти здійснюється під час проведення уроків та занять, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.26. Заклад освіти відокремлений від церкви (релігійних організацій), має світський характер.

Політичні партії (об’єднання), їх члени, депутати (кандидати в депутати) не мають права провадити свою діяльність в закладі освіти, зокрема створювати власні осередки чи в будь-який інший спосіб втручатися в освітню діяльність.

Керівництву закладу освіти, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати працівників закладів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями).

Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти в закладі освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань).

3. Учасники освітнього процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є:

- здобувачі освіти (учні);

- педагогічні працівники;

- інші працівники закладу освіти;

- батьки здобувачів освіти;

- інші особи, передбаченіспеціальними законами та залучені до освітньогопроцесуупорядку, щовстановлюється закладом освіти.

Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) здійснюється за рішенням керівника закладу освіти. Відповідальність за зміст таких заходів несе директор.

3.2. Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами, цим Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти.

3.3. Здобувачі освіти мають право на:

- індивідуальну освітню траєкторію;

- якісні освітні послуги;

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької діяльності тощо;

- безпечні та нешкідливі умови навчання та утримання;

- повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

- отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

- особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

- інші права, передбачені чинним законодавством.

3.4. Здобувачі освіти зобов'язані:

- виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених держаними стандартами загальної середньої освіти;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

- інші обов’язки, передбачені чинним законодавством.

3.5. Керівництву закладу освіти, педагогічним працівникам, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати здобувачів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою.

Залучати здобувачів освіти, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об’єднаннями, дозволяється виключно за згодою їхніх батьків.

3.6. Педагогічні працівники закладу освіти мають право на:

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

- педагогічну ініціативу;

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методиккомпетентнісного навчання;

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- захист професійної честі та гідності;

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

- безпечні і нешкідливі умови праці;

- подовжену оплачувану відпустку;

- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

- участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;

- захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

- інші права передбачені законодавством, колективним, трудовим договором, тощо.

3.7. Педагогічні працівники закладу освіти зобов'язані:

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

- дотримуватися педагогічної етики;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституціїта законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

- додержуватися цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування);

- інші обов’язки передбачені законодавством, колективним, трудовим договором тощо.

3.8. За невиконання педагогічними працівниками своїх обов’язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку, порушення академічної доброчесності на них можуть накладатися стягнення відповідно до чинного законодавства.

3.9. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

3.10. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.

3.11. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу освіти, інші трудові відносини регулюються Кодексом законів про працю України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами.

3.12. Розподіл педагогічного навантаження у закладі освіти затверджується його керівником відповідно до вимог законодавства.

3.13. Оплата праці педагогічних працівників здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших актів законодавства.

3.14. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації, що здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

3.15. Права і обов’язки інших працівників, які залучаються до освітнього процесу регулюються трудовим законодавством, відповідними договорами, цим Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

3.16. Батьки здобувачів освіти та особи, які їх замінюють, мають право:

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

- звертатися до закладу освіти, органів управління освітою з питань освіти;

- брати участь у виборі освітньої програми, видах і формах здобуття дітьми відповідної освіти;

- бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з керівником закладу освіти.

- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

- подавати керівництву закладу освіти або Засновнику/уповноваженому органу Южноукраїнської міської ради Миколаївської області заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

- вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

- інші права, передбачені законодавством.

3.17. Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

- сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

- виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти;

- інші обов’язки передбачені законодавством.

4. Управління закладом освіти та громадське самоврядування закладу освіти

4.1. Засновник закладу освіти:

- приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу закладу освіти, затверджує статут та його нову редакцію;

- реалізує інші права, передбачені законодавством та Статутом закладу освіти.

4.2. Уповноважений орган Южноукраїнської міської ради Миколаївської області:

- укладає строковий трудовий договір з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та Статутом закладу освіти;

- розриває строковий трудовий договір з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та Статутом закладу освіти;

- затверджує кошторис закладу освіти за погодженням з профільним заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання;

- затверджує за поданням закладу освіти стратегію розвитку;

- забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

- утворює та ліквідує структурні підрозділи;

- реалізує інші права, передбачені законодавством та Статутом закладу освіти.

4.3. Засновник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний забезпечити утримання та розвиток закладу освіти, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо.

4.4. Керівництво закладом освіти здійснює директор, повноваження та відповідальність якого визначаються законодавством, цим Статутом та трудовим договором.

Директор закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Директор є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень.

4.5. Директор закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до вимог чинного законодавства та положення про конкурс, затвердженого Засновником.

Керівник уповноваженого органу Южноукраїнської міської ради Миколаївської області призначає директора шляхом укладення строкового трудового договору.

Директор закладу освіти звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного строкового трудового договору.

4.6. Директор закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

- організовує діяльність закладу освіти;

- діє від імені закладу без довіреності та представляє заклад у відносинах з іншими особами;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

- затверджує штатний розпис закладу освіти за погодженням з уповноваженим органом Южноукраїнської міської ради Миколаївської області;

- підписує документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;

- приймає рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами;

- призначає на посаду, переводить на іншу посаду та звільняє з посади працівників закладу освіти, визначає їхні посадові обов’язки, заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності, а також вирішує інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

- визначає режим роботи закладу;

- ініціює перед Засновником або уповноваженим органом Южноукраїнської міської ради Миколаївської області питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

- видає відповідно до своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

- укладає угоди (договори) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

- звертається до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

- забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

- з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служби у справах дітей та центру соціальних служб розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

- розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

- забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

4.7. Директор закладу освіти є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладу освіти.

Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради.

4.8. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

4.9. Педагогічна рада закладу освіти:

- схвалює стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи;

- схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;

- схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти;

- розглядає інші питання, віднесені законодавством або цим Статутом до її повноважень.

Рішення педагогічної радизакладу освіти вводяться в дію наказом директора закладу.

4.10. У закладі освіти можуть створюватися та діяти органи самоврядування:

- органи самоврядування працівників закладу освіти;

- органи батьківського самоврядування;

- органи учнівського самоврядування.

Порядок діяльності органів батьківського та учнівського самоврядування визначається чинним законодавством.

4.11. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які скликаються не менше одного разу на рік та формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу (їх органів самоврядування - за наявності).

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються на загальних зборами трудового колективу.

Загальна кількість делегатів з правом вирішального голосу від 12 до 15 працівників закладу освіти. Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори трудового колективу:

- розглядають та схвалюють проєкт колективного договору;

- затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;

- визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;

- обирають комісію з трудових спорів.

Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками закладу освіти.

4.12. У закладі освіти за рішенням Засновника або уповноваженого органу Южноукраїнської міської ради може бути утворено піклувальну раду.

Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого Засновником або уповноваженим органом Южноукраїнської міської ради.

5. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

5.1. Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.

5.2. Заклад освіти забезпечує на офіційному веб-сайті закладу відкритий доступ до такої інформації та документів:

- статут закладу освіти;

- ліцензія на провадження освітньої діяльності;

- сертифікати про акредитацію освітніх програм;

- структура та органи управління закладом освіти;

- кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

- освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

- територія обслуговування, закріплена за закладом освіти;

- ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

- мова (мови) освітнього процесу;

- наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

- матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

- результати моніторингу якості освіти;

- річний звіт про діяльність закладу освіти;

- правила прийому до закладу освіти;

- умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

- правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

- план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

- порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

- порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

5.3. Заклад освіти оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

6. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність закладу освіти

6.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

6.2. Майно закладу освіти перебуває у комунальній власності Южнокураїнської міської територіальної громади і закріплено за ним на правах оперативного управління.

6.3. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.4. Об’єкти та майно закладу освіти не підлягають приватизації чи використанню для провадження видів діяльності, не передбачених спеціальними законами, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладом освіти, пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу, з урахуванням визначення уповноваженим органом управління можливості користування комунальним нерухомим майном відповідно до законодавства.

6.5. Фінансування закладу освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.6. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

6.7. Джерелами фінансування закладу освіти є:

- кошти державного та місцевого бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в обсязі, визначеними державними стандартами загальної середньої освіти;

- кошти, отримані за надання додаткових освітніх послуг, відповідно до переліку освітніх платних послуг затвердженого Кабінетом Міністрів України та рішенням Засновника закладу освіти;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

6.8. Заклад освіти є бюджетною установою. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

6.9. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається директором закладу відповідно до законодавства України.

У закладі освіти може бути створена бухгалтерська служба, яка діє відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Податкового кодексу України, Положення про бухгалтерську службу закладу освіти, затвердженого директором.

6.10. Штатний розпис закладу освіти розробляється на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки та затверджується директором закладу освіти за погодженням із уповноваженим органом Южноукраїнської міської ради Миколаївської області.

6.11. Оплата праці педагогічних працівників здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших актів законодавства.

Порядок обчислення заробітної плати педагогічних працівників закладу освіти визначається центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

7. Міжнародне співробітництво

7.1. Заклад освіти здійснює міжнародне співробітництво відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою та закладами освіти інших держав, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

8. Контроль за діяльністю закладу освіти

8.1. Державний нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

8.2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

Формами заходів державного нагляду (контролю) є:

- плановий (позаплановий) інституційний аудит;

- позапланова перевірка.

8.3. Плановим заходом державного нагляду (контролю) за освітньою діяльністю закладу освіти є інституційний аудит закладу, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами.

8.4. Громадський нагляд (контроль) у системі освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до законодавства.

8.5. Заклад освіти, що має чинний сертифікат про громадську акредитацію закладу освіти, вважається таким, що успішно пройшов інституційний аудит у плановому порядку.

8.6. Уповноважений орган Южноукраїнської міської ради Миколаївської області:

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

- здійснює контроль за використанням закладом освіти публічних коштів;

- здійснює контроль за дотриманням Статуту закладу освіти та чинних нормативно-правових актів;

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

- здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників,

інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних

та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

- інші заходи передбачені чинними нормативно-правовими актами.

9. Припинення діяльності закладу освіти

9.1. Припинення діяльності закладу освіти здійснюється за рішенням Засновника відповідно до вимог чинного законодавства .

9.2. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти переходять до правонаступників.

9.3. При реорганізації або ліквідації закладу освіти працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

9.4. Заклад освіти вважається реорганізованим чи ліквідованим із дня внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру.

9.5. Активи, що залишаються у разі припинення діяльності закладу освіти (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання, перетворення), передаються одній або кільком іншим закладам освіти.

Майно, у тому числі земельні ділянки, що залишаються у разі ліквідації закладу освітиабо діяльність якогозупинено, відповідно до рішення засновника, може бути використане для забезпечення здобуття освіти, надання послуг у сферах соціального захисту, культури, спорту та охорони здоров’я, у тому числі на засадах державно-приватного партнерства.

Кошти, отримані від використання майна ліквідованого закладу освіти або у разі зупинення його діяльності відповідно до рішень засновника, використовуються виключно на освітні потреби.

Секретар

Южноукраїнської міської ради

Олександр АКУЛЕНКО