Інформація щодо ведення роботи зі зверненнями громадян

№ з/п Кількість звернення громадян, що надійшли в освітній заклад, з них: За 12 місяців 2021 року За 12 місяців 2020 року
1. Письмові 8 2
2. На особистому прийомі 6 10
3. Колективні - -
4. Повторні - -
5. Загальна кількість звернень 14 12
№ з/п Питання, які порушуються у зверненнях громадян відповідно до переліку індексів питань звернень громадян За 12 місяців 2021 року За 12 місяців 2020 року
1. Працевлаштування 6 10
2. Питання покращення житлових умов - -
3. Питання конфліктних ситуацій 1 -
4. Інші 7 2
5. Загальна кількість звернень 14 12

Права громадян при зверненні громадян

Законодавство України гарантує право громадян на письмове або усне звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, до підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх компетенції (далі – суб’єкти розгляду звернень), з метою вирішення порушених у зверненнях питань.
Закон України «Про звернення громадян» покладає на суб’єкти розгляду звернень певні обов’язки щодо роботи із заявами, скаргами, клопотаннями.
Оформлене належним чином звернення органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, посадові особи зобов'язані прийняти та розглянути. Пропозиції (зауваження), клопотання, скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, підприємств, організацій особисто.
Суб’єкти розгляду звернень, відповідно до своєї компетенції зобов'язані об'єктивно і вчасно розглянути подане звернення, перевірити викладені ньому факти, прийняти рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечити їх виконання.
Про результати розгляду звернення громадянину обов’язково повідомляється в усній або письмовій формі (в залежності від виду звернення). Відповідь надається тим органом, який отримав дану заяву (клопотання) і до компетенції якого входить вирішення порушених питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов'язки.
Якщо суб’єктом розгляду звернень прийнято рішення про відмову в задоволенні викладених заявником вимог, дане рішення доводиться до відома громадянина в письмовій формі з обов’язковим посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
Такий вид звернень, як скарга – тобто звернення громадянина із вимогою про поновлення порушених посадовими особами прав та інтересів заявника, має свої особливості розгляду.
Подання заявником скарги до суб’єкту розгляду звернень (у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі) не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства.
Громадянин може подати скаргу як особисто так і через уповноважену на це іншу особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками. Водночас, слід пам’ятати, що Законом встановлений строк подання скарги на рішення посадової особи до органу або посадової особи вищого рівня протягом одного року з моменту прийняття даного оскаржуваного рішення, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням.
Закон України «Про звернення громадян» статтею 18 безпосередньо наділяє громадян певними правами під час розгляду поданих звернень:
· особисто викладати аргументи посадовій особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;
· знайомитися з матеріалами перевірки;
· подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає звернення;
· бути присутнім при розгляді заяви чи скарги;
· користуватися послугами адвоката або уповноваженої особи (належним чином оформивши права представника);
· одержати письмову відповідь про результати розгляду звернення;
· вимагати дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;
· вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень визначеного законом порядку розгляду звернень.
· на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;
· скасовувати або змінювати оскаржувані рішення, якщо вони не відповідають законодавству України;
· невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;
· забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень;
· вживати заходів щодо відшкодування матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, вини яких було допущено порушення.
Також, Закон визначає обов’язковим для суб’єкту розгляду звернень наступне:
Органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян та посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати.
Подати заяву або скаргу щодо порушених прав та законних інтересів громадяни також мають право безпосередньо до суду або до прокуратури. Крім цього, статтею 2123 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлюється адміністративна відповідальність, у вигляді накладення штрафу у розмірі від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за незаконну відмову у прийнятті та розгляді звернення або іншого порушення Закону України «Про звернення громадян».

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЗВЕРНЕННЯ

Надіслати звернення і звикористання ммережі Інтернет також можна за електронноюадресою: Вимоги до електронного звернення ст. 5 Закону України «Про звернення громадян»: У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чискарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засобизв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. schckol_2@ukr.net

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями.

ЗВЕРНЕННЯ, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЮ

Стаття 8.Звернення, які не підлягаютьрозгляду та вирішенню Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а такожтізвернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає директор закладу загальної середньої освіти, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

Стаття 22. Особистий прийом громадян Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян зобов’язані проводити особистий прийом громадян. Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться довідома громадян. Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об’єднаннях громадян визначається їх керівниками. Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.