Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом Южноукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Южноукраїнської міської ради на 2016 рік

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Визнаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин, сторони домовились про наступне:
1.1. Цей колективний договір укладено на три роки.
1.2. Колективний договір схвалений загальними зборами колективу, протокол № 40 від 27.03.2012р. набуває чинності з дня його підписання.
1.3. Цей колективний договір діє до підписання нового.
1.4. Сторонами колективного договору є :
- адміністрація ЮЗШ № 2, п\б "Дельфін" в особі директора Н.О.Колпакової, яка представляє інтереси власника і має відповідні повноваження;
- профспілковий комітет, який відповідно до ст. 247 КЗпП України представляє інтереси працівників ЮЗШ №2 в галузі виробництва, побуту, культури в особі Нестеренко С. М.
1.5. Директор Южноукраїнської ЗОШ №2 визнає профспілковий комітет єдиним повноважним представником всіх працівників Южноукраїнської ЗОШ №2 в колективних договорах.
1.6. Порядок взаємовідносин між адміністрацією та профспілковим комітетом рекламується дійсним Колективним договором.
1.7 Сторони визначають повноваження один з одним і зобов’язуються дотримуватись принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) по укладанню Колективного договору, внесенні змін та доповнень до нього, вирішення всіх питань соціально-економічних відносин.
1.8. Даний Колективний договір визначає взаємні права та зобов’язання сторін, регламентує виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між адміністрацією і трудовим колективом ЮЗШ №2.
1.9. Колективний договір укладається на 2012-2015 роки.
1.10. Сторони, які уклали Колективний договір не можуть в односторонньому порядку припинити виконання його положень.
1.11. Положення Колективного договору, які відображають трудові відносини, оплату праці, соціальних пільг та гарантій, других положень Колективного договору розповсюджується на всіх працівників ЮЗШ №2 і п\б "Дельфін", які є в штатному розписі.
1.12. Колективний договір є основним нормативним документом, який регулює відносини між адміністрацією та трудовим колективом.
1.13. Право на ведення переговорів та укладання Колективного договору від імені працівників надається профспілковому комітету в особі голови профспілки.
1.14. Переговори щодо укладання нового колективного договору на наступний термін починаються не пізніше як за 1 місяць до закінчення строку дії колективного договору.
1.15 Для проведення переговорів та підготовки проекту колективного договору утворюється робоча комісія із представників сторін:
- адміністрація ЮЗШ №2;
- профспілковий комітет.
1.16. Сторони підтверджують реальність виконання прийнятих зобов’язань даного колективного договору при умові виконання зобов’язань та соціальної захищеності працівників.
1.17. Після схвалення проекту Колективного договору уповноважені представники сторін у 7-денний термін підписують договір. Після підписання Колективний договір подається для повідомної реєстрації в управлінні праці та соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради.
1.18. Для урегулювання розбіжностей, які виникатимуть в ході колективних переговорів щодо виконання Колективного договору застосовується процедура примирення, передбачена Законом України "Про колективні договори та угоди".
1.19. Індивідуальні трудові спори та конфлікти підлягають вирішенню в порядку, передбаченому діючим законодавством.

РОЗДІЛ ІІ

ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ


Адміністрація зобов’язується:
2.1. Забезпечити ефективну діяльність ЮЗШ №2, п\б "Дельфін", виходячи з фактичних обсягів фінансування, та раціональне використання позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи школи, басейну.
2.2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази ЮЗШ №2, п\б "Дельфін", створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.
2.3. Застосувати засоби морального та матеріального стимулювання якісної праці, раціонального використання наявності обладнання, технічних засобів навчання.
2.4. Забезпечити зайнятість працівників у відповідності з їх спеціалізацією та кваліфікацією (навчальне навантаження, розклад уроків, режим роботи.
2.5. Здійснювати розподіл навчального навантаження за погодженням з профкомом.
2.6. Проводити попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік в кінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників невідкладно не обмежувати обсяг навчального навантаження максимальними нормами. Навчальне навантаження в об’ємі менше тарифної ставки встановлюється лише за письмовою згодою працівника.
2.7. Закріпити за кожним працівником робоче місце (навчальний кабінет, меблі, устаткування). Ознайомити під підпис з його правами, обов’язками, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно чинного законодавства і колективного договору (до початку роботи працівника за складеним трудовим договором ).
2.8. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.
2.9. Залучати до викладацької діяльності сумісників, педагогічних працівників школи, а також здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку п. 1 ст. 40 КЗпП України.
2.10. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не прогнозувати їх вивільнення на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України.
2.11. При прийомі на роботу нових робітників знайомити їх з наказом про прийняття на роботу, посадовою інструкцією та правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.
2.12. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно чинному законодавству.
2.13. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи здійснювати лише після закінчення навчального року.
2.14. Повідомляти профком в установлений строк (за 3 місяці) про ліквідацію класів, ГПД, гуртків, виносити на переговори проект тарифікації.
2.15. Доводити протягом 2-х днів з часу одержання інформації до відома членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників.
2.16. Проводити запровадження, зміну та перегляд норм праці за погодженням з профспілковим комітетом, забезпечити гласність цих заходів.
2.17. Повідомляти працівників про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження.
2.18. Забезпечити своєчасне підвищення кваліфікації педагогічних працівників (не рідше 1 р. на 5 років); гарантуючи їм відповідні пільги та компенсації згідно з чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати, оплата вартості проїзду, проживання, виплата добових).
2.19. Включати представника профкому до складу тарифікаційної та атестаційної комісії.
2.20. Затверджувати режим роботи, графіки роботи, розклад уроків за погодженням з профспілковим комітетом.
2.21. Забезпечити при складанні розкладу навчальних занять оптимальний режим роботи:
- для жінок, що мають 2-х і більше дітей віком до 15-ти років;
- для тих, хто поєднує роботу з навчанням.
2.22. Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними професійних обов’язків (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).
2.23. Залучення окремих робітників до роботи у вихідні та святкові дні допускається тільки з дозволу профспілкового комітету лише у виняткових випадках передбачених діючим законодавством п. 2 ст. 71 КЗпП України. Залучення окремих робітників до роботи у вихідні та святкові дні проводиться в письмовій формі наказом по школі.
2.24. У разі запровадження чергування в установі завчасно узгоджувати з профкомом графіки, порядок і вид компенсації.
2.25. Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно з чинним законодавством.
2.26. Вільний від навчальних занять день для методичної роботи надавати керівникам метод комісій, учителям, що мають навантаження в об’ємі менше тарифної ставки, іншим працівникам, в т.ч. похилого віку, виходячи з виробничих умов школи.
2.27. Затверджувати графік щорічних оплачуваних відпусток за узгодженням з профспілковим комітетом не пізніше 10 січня поточного року і доводити до відома працівників (січень).
2.28. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 тижні до встановленого графіком терміну (ст.10 Закону України "Про відпустки") (травень).
2.29. Переносити на вимогу працівника щорічну відпустку на інший, ніж це передбачено графіком, період у випадках:
- порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки;
- несвоєчасної виплати заробітної плати за період відпустки (ст. 10, ст. 21 Закону України "Про відпустки") (в разі необхідності).
2.30. Надавати у випадках поділу відпустки за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки у розмірі не менше 14 календарних днів. Не використану частину відпустки надавати педагогічним працівникам у канікулярний період (п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997р. №346) Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, передбаченому ст.11 Закону України “Про відпустки”.
2.31. Надавати відпустку (або її частину) керівникам та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування (постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997р. № 346) ( в разі необхідності).
2.32. Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, в том числі тим, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, щорічну основну відпустку повної тривалості.
2.33. Встановлювати тривалість додаткових оплачуваних відпусток згідно з чинним законодавством, іншими нормативними актами і цим колективним договором.
2.34. На підставі ст.19 Закону України "Про відпустки" додаткові відпустки в кількості 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст. 73 Кодексу законів "Про працю України") надаються:
- жінка-робітницям, які мають 2-х чи більше дітей віком до 15-ти років;
- жінкам, які мають дитину інваліда віком до 18-ти років;
- жінкам, які усиновили дитину віком до 18-ти років;
- одинокій матері (батьку), яка виховує дитину віком до 18-ти років;
- жінкам, які не перебувають у шлюбі та виховують дитину віком до 18-ти років;
- особам, які взяли під опіку дитину віком до 18-ти років;
- жінкам, які вийшли заміж, але дитина не всиновлена новим чоловіком віком до 18 років;
При наявності декількох підстав для надання зазначеної відпустки, її загальна подовженість не може перевищувати 17-ти календарних днів.
2.35. Відпустка без збереження заробітної плати може надаватись працівникові в разі необхідності за узгодженням сторін, але не більше 15-ти календарних днів у відповідності ст.26 Закону України "Про відпустки". Відпустка без збереження заробітної плати надається працівникам в обумовленому порядку згідно ст. 25 Закону «Про відпустки».
2.36. Надавати працівникам відпустки без збереження заробітної плати до 30 днів на рік - пенсіонерам за віком та інвалідам ІІІ групи, працівникам по догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу ст.25 Закону України "Про відпустки".
2.37. Встановлювати тривалість додаткових оплачуваних відпусток згідно з чинним законодавством іншими нормативними актами і цим колективним договором згідно з додатком №1( ст. 8 Закону України "Про відпустки" накази Міністерства праці та соціальної політики України №7 від 01.10.1997р. та №18 від 05.02.1998р., лист Міністерства Освіти України від 01.03.1998р. №1/9-96, наказ Міністерства Освіти від 04.08.1999р. за №277.
2.38. Здійснювати відкликання працівника із щорічної відпустки лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст. 12 Закону України "Про відпустки").
2.39. Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, згідно вимог посадових інструкцій та функціональних обов’язків, правил внутрішнього розпорядку, сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.
2.40. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів.
2.41. У разі виникнення індивідуальних та колективних трудових конфліктів, їх вирішенням займається комісія по трудовим спорах у кількості 3-5 чоловік, яка створена згідно наказу директора школи.
2.42. Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по розгляду індивідуальних трудових спорів (в разі необхідності).

Профспілковий комітет зобов’язується:
2.43. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права і обов’язки.
2.44. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку в закладі.
2.45. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним веденням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподілення навчального навантаження.
2.46. Організувати навчання профспілкового комітету школи з питань чинного трудового законодавства про охорону праці, державної допомоги сім’ям з дітьми.
2.47. Реалізовувати активно і в повній мірі права працівника, надані йому відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України з урахуванням змін і доповнень, внесених згідно з листом Міністерства освіти України від 18.04.1994р №1/9-88.
2.48. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.
2.49. Сторони угоди домовились про наступне:
- встановити в установі п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу, неділю;
- надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням лише за наявності особистої заяви працівника.

РОЗДІЛ ІІІ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

З метою забезпечення гарантії праці, у відповідності до Закону України “Про зайнятість населення”
Адміністрація зобов’язується:
3.1. Приймати рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідації, реорганізації, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників лише після попереднього проведення переговорів з профкомом – не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів.
3.2. Надавати перевагу в зайнятості вакантних місць робітникам школи, басейну.
3.3. Надавати всім бажаючим працівникам можливість працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою за фактично виконану роботу та із збереженням повної тривалості основної оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг і компенсацій, встановлених цим колективним договором.
3.4. Здійснювати гласний аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів в установі.
3.5. При прогнозуванні масового вивільнення працівників (до 10% загальної чисельності) розробити та реалізувати узгоджену з профкомом програму зайнятості та соціальної підтримки працівників, яких передбачається вивільнити.
3.6. Не допускати економічно необгрунтованого скорочення класів, груп (підгруп) і робочих місць. У випадку об’єктивної необхідності скорочення чисельності педагогічних працівників провести його після закінчення навчального року.
3.7. При виникненні необхідності вивільнити працівників на підставі п.1 ст.40 КЗпП України:
- повідомляти не пізніше, як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості про вивільнення працівників та самого працівника;
- вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення;
- направляти на професійну підготовку, перепідготовку із збереженням середнього заробітку за весь період навчання.

Профспілковий комітет зобов’язується:
3.8. Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнюваних працівників.
3.9. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством (ст.42, ст.149, ст.184 КЗпП України) (в разі необхідності). Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст.12 КЗпП України. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних жінок, жінок, які мають дітей до трьох років (до 6 років - частина друга ст.149 КЗпП України) одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини інваліда віком до 18 років (ст.134 КЗпП України).
3.10. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування (крім випадків подолання особистої заяви про зняття з обліку).
Сторони домовились про наступне:
При скороченні чисельності чи штату працівників переважне право залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації крім пунктів передбачених законодавством надається також:
- особам передпенсійного віку;
- годувальникам сім’ї;
- особам, які виховують і навчають дітей, студентів без годувальника.

РОЗДІЛ IV

НОРМУВАННЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ ПРАЦІВНИКАМ


Адміністрація зобов’язується:
4.1. Забезпечити в установі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання.
4.2. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені в колективному договорі умови оплати.
4.3. Відповідно до ст.15 Закону України “Про оплату праці” погоджувати з профспілковим комітетом умови оплати праці в установі.
4.4. Спільно з профкомом розподіляти фонд матеріального заохочення, здійснювати преміювання працівників установи за результатами роботи.
4.5. Здійснювати виплати заробітної плати працівникам установи у грошовому вираженні двічі на місяць:за першу половину місяця 15 –го числа у розмірі не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунком тарифної ставки (посадового окладу) працівника; за другу половину місяця – 30 –го числа поточного місяця. Розмір заробітної плати встановлюється не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної стави (посадового окладу) працівника.
4.6. Заробітну плату за період відпустки виплачувати в повному обсязі не пізніше ніж за три дні до початку відпустки. У випадку затримки виплати відпускних відпустка, на письмову вимогу працівника, повинна бути перенесена на інший період (постанова Кабінетів Міністрів України від 20 грудня 1997р. №1427 Закон України «Про оплату праці»).
4.7. При затримці заробітної плати нараховану до виплати суму індексувати відповідно до Положення про порядок компенсації працівникам частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати ( постанова Кабінету міністрів України від 20 грудня 1997 року № 1427).
4.8. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суми зарплати, що належить до виплати (ст.110 КЗпП України) шляхом видачі розрахункових листів.
4.9. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у випадках:
- заміщення протягом менше ніж два місяці тимчасово відсутніх педагогів;
- оплати праці сумісників.
При заміщенні педагогів, які тривало понад 2 місяці оплату здійснювати по тарифікації з першого дня заміщення за всі години фактичного навантаження (п. 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).
4.10. За час роботи в період канікул здійснювати оплату праці педагогічним працівникам з розрахунку заробітної плати встановленої при тарифікації (п. 71 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати).
4.11. У випадках, коли заняття не проводиться з незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії, карантин) здійснювати оплату праці з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації при умові виконання працівниками іншої організаційно педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов’язків (додаток №3), а при відсутності такої роботи – з розрахунку не менше ніж 2/3 заробітної плати (ст. 113 КЗпП України, п. 77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати (працівників освіти).
4.12. Мінімальна тарифна ставка (оклад для працівників, які виконують просту некваліфіковану роботу) (гардеробник, прибиральник службових приміщень) встановлюється у розмірі не нижче прийнятої чинним законодавством (Закон України "Про оплату праці") і змінюється при зміні законодавства.
4.13. Оплату за заміну тимчасово відсутніх непедагогічних працівників здійснювати за фактично виконану роботу в розмірі 0,5 місячної ставки заробітної плати відсутнього працівника.
4.14. Час простою не з вини працівника, при умові попередження адміністрації про його початок, оплачувати в розмірі 100%. За час простою, коли виникла виробнича ситуації, небезпечна для життя чи здоров’я працівника і навколишнього середовища, за ними зберігається середній заробіток (ст. 7 Закону України "Про охорону праці") (в разі необхідності).
4.15. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження медичного огляду (ст. 17 Закону України "Про охорону праці") (на час проходження медичного огляду).
4.16. Здійснювати розрахунки виплат в усіх випадках збереження середньої заробітної плати та забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю, пологами, виходячи з посадового окладу того місяця, в якому відбулась подія, пов’язана з відповідними виплатами, з урахуванням постійних доплат і надбавок (постанови Кабінету Міністрів України № 100 від 08.02.1995, № 348 від 16.05.1995р.).
4.17. Педагогічним працівникам, у яких з незалежних від них причин на протязі навчального року навантаження зменшується порівняно з встановленим при тарифікації, виплачувати до кінця навчального року (п. 76 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти):
- у випадку, коли навантаження, що зменшилось, вище встановленої норми за ставку - заробітну плату за ставку та фактичну кількість годин;
- у випадку, коли навантаження, що зменшується нижче встановленої норми за ставку - заробітну плату за ставку, коли цих працівників немає можливості довантажити навчальною роботою за умови виконання ними іншої організаційно-педагогічної роботи;
- у випадку, коли при тарифікації навчальне навантаження було встановлено нижче норми за ставку, - заробітну плату, встановлену при тарифікації за умови виконання іншої організаційно-методичної роботи.
4.18. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні трудового договору:
- з підстав, зазначених у п.6 ст. пп. 1,2,6 ст. 40, ст. 39 КЗпП (при порушенні власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного або трудового договору) у розмірі не менше середнього місячного заробітку;
- у випадку призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (не військову) службу (п.3 ст. 36 КЗпП України) у розмірі не менше двомісячного середнього заробітну (ст. 44 КЗпП України);
- у випадку, якщо працівники вимушені розірвати трудовий договір з причин невиконання власником або уповноваженим ним органом вимог законодавства і зобов'язань колективного договору з охорони праці у розмірі не менше тримісячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП України, ст. 7 Закону України про охорону праці).
4.19. Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку), додаткову оплату праці у розмірі 40% до посадового окладу (п.6.3.7 Галузевої Угоди) та застосувати підсумковий облік робочого часу за рік, згідно до ст. 61 КЗпП України.
4.20. Оплата праці працівників здійснюється за погодинною системою оплати праці. Конкретні розміри тарифних ставок і посадових окладів встановлюється з урахуванням вимог ст. 37 КЗпП України. Адміністрація не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодою та колективним договором (ст. 97 КЗпП України).
4.21. Встановити розміри тарифних ставок, посадових окладів працівників (Додаток № 1,2).
4.22. Здійснювати преміювання працівників згідно з Положенням про преміювання працівників та Положенням про надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків працівникам ЮЗШ №2.
4.23. Згідно з Законом України "Про освіту" (ст. 57) здійснювати виплати педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати), залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах:
більше 3 років – 10%;
більше 10 років – 20%;
більше 20 років – 30%.

Профком зобов’язується:
4.24. Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.
4.25. Інформувати колектив про основні законодавчі акти розпорядження органів влади відносно заробітної плати, пенсій, пільг, виплат, видів доплат та надбавок до тарифних ставок.
4.26. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосується оплати праці (ст. 45, ст. 141, ст. 147 – 1 КЗпП, ст. 36 Закону України "Про оплату праці", ст. 18 Закон України "Про колективний договори і угоди".
4.27. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати в комісії по трудових спорах (ст. 226 КЗпП України).
4.28. Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді (ст. 112 Цивільно-процесуального кодексу), звертатися до суду з заявами на захист трудових прав та інтересів членів профспілки.
4.29. Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці галузеву правову інспекцію праці та державну інспекцію праці. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.

РОЗДІЛ V

ОХОРОНА ПРАЦІ


Адміністрація зобов’язується:
5.1. Інформувати прийнятого на роботу працівника під розписку про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах.
5.2. Забезпечити використання працівником права відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я. За період простою з цих причин виплачувати працівнику середній заробіток.
5.3. Забезпечити виплату вихідної допомоги в розмірі не менше місячного заробітку працівнику у разі розірвання ним трудового договору власним бажанням з причин невиконання адміністрацією вимог законодавства з охорони праці або умов колективного договору з цих питань.
5.4. Забезпечити працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, миючими та знешкоджувальними засобами (Додаток №8, №9).
5.5. Забезпечити контроль за своєчасним відшкодуванням Фондом соціального страхування від нещасних випадків шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або у разі смерті.
5.6. Створити у кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів з охорони праці. Проводити (не рідше 1 разу на 5 років) атестацію робочих місць за умовами праці (Постанова Кабінету Міністрів України № 442 від 01.08.1992р.). За результатами атестації робочих місць надавати пільги та компенсації:
- доплату до тарифної ставки;
- щорічну додаткову відпустку.
5.7. Забезпечити функціонування системи управління охороною праці.
5.8. Забезпечити своєчасне проведення працівникам при прийнятті на роботу і в процесі роботи інструктажу, навчання та перевірки знань з питань хорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, виконання правил поведінки у разі аварії.
5.9. Не допускати до роботи працівників у тому числі посадових осіб, якщо вони своєчасно не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці (ст.18).
5.10. Забезпечити фінансування заходів з охорони праці в розмірі не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці.
5.11. Забезпечити контроль за виконанням комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
5.12. За убезпечити своєчасне проведення розслідувань та облік нещасних випадків.
5.13. Забезпечити інформування працівників про стан охорони праці, причини аварій, нещасних випадків і професійних захворювань та про заходи, які вжито для їх усунення.
5.14. Забезпечити застосування до працівників таких заохочень за активну участь та ініціативу у здійсненні роботи щодо підвищення безпеки та поліпшення умов праці, як подяка з занесенням до трудової книжки, нагородження почесною грамотою, цінним подарунком, грошовою премією та інші, які передбачені положенням про заохочення.
5.15. Забезпечити звільнення уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці від роботи на (вказати кількість годин) щомісячно із збереженням середнього заробітку для участі у проведенні адміністративно-громадського контролю першої ступіні, розробки пропозицій щодо усунення виявлених порушень нормативних актів з охорони праці та проведення контролю за їх виконанням.
Профспілковий комітет зобов’язується:
5.16. Забезпечити дбайливе відношення працівників щодо особистої безпеки здоров’я, а також щодо безпеки і здоров’я оточуючих їх людей.
5.17. Здійснювати контроль за додержанням працівниками вимог нормативних актів про охорону праці, правил поводження з машинами, механізмами і устаткуванням, а також користування засобами колективного і індивідуального захисту.
5.18. Забезпечити своєчасне проходження працівниками медичних оглядів.
5.19. Забезпечити участь у проведенні адміністративно-громадського контролю, за додержанням законодавства з охорони праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці.
5.20. Забезпечити співробітництво працівників з адміністрацією щодо вирішення питань з охорони праці.
5.21. Вимагати від адміністрації негайного припинення робіт на робочих місцях у разі загрози життю чи здоров’ю працюючих на період, необхідний для усунення загрози.

РОЗДІЛ VI

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ КОМПЕНСАЦІЇ


Адміністрація зобов’язується:
6.1. Сприяти виплачуванню педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення в розмірі одного посадового окладу при наданні щорічної відпустки (ст. 57 Закону України "Про освіту" (1 раз на рік).
6.2. Сприяти педагогічним працівникам у забезпеченні їх житлом та наданні їм службового житла. (ст. 55 Закону України "Про освіту")
6.3.Сприяти педагогічним працівникам у наданні їм пільгових кредитів для індивідуального та кооперативного будівництва (ст. 55 Закону України "Про освіту")
6.4.Створити в школі кімнату психологічного розвантаження. Сприяти створенню соціальних умов праці.
6.5. Сприяти працівникам у призначенні їм пенсій за вислугу років та за віком.
6.6. У разі захворювання педагогічних працівників, яке унеможливлює виконання ними професійних обов’язків і обмежує перебування в учнівському колективі, здійснювати тимчасове переведення таких працівників на іншу роботу, зберігаючи за ними попередній заробіток (ст. 57 Закону України "Про освіту").
6.7. Заохочувати працівників школи до участі у різноманітних видах культурно-масової діяльності та вживати заходів морального і матеріального стимулювання (або компенсації) за погодженням з профкомом, якщо ці заходи проводились у міському масштабі: від 5 днів (додаток №1).
6.8. Робітникам школи, басейну надавати пільги на купівлю абонементів в п\б "Дельфін".
Профспілковий комітет зобов’язується:
6.9. Організувати надання допомоги у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, що стоять на обліку у профспілкових організаціях.
6.10. Забезпечити гласність при розподілі путівок на б/в "Зміна". Сприяти організації санаторно-курортного лікування та відпочинку членів профспілки та їх сімей. Путівки лікування виділяти перш за все тим, хто часто і тривалий час хворіє, хронічно хворим, тим, хто перебуває на диспансерному обліку за наявності відповідних документів.
6.11. Організувати участь працівників школи у спортивно-масових заходах та змаганнях, сприяти відвідуванню басейну та спортивних секцій.
6.12. Організувати вечори відпочинку до Дня Вчителя, 8 Березня, Нового року.
6.13. Здійснювати виплати на утримання 2-х кімнат б/в "Зміна" в розмірі, встановленому орендаторами.
6.14. Надавати матеріальну допомогу членам колективу в разі хвороби та по смерті близьких.
6.15. Забезпечувати працівників школи та їх дітей квитками на культурно-масові заходи, провести передплату на газету "Контакт" за безготівкову оплату (жовтень - грудень).
6.16. Організовувати виїзди на природу.

РОЗДІЛ VII

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ


Адміністрація зобов’язується:
7.1. Надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки по захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників.
7.2. Безоплатно надавати профспілковому комітету обладнане приміщення, засоби зв'язку, оргтехніку, канцтовари, приміщення для проведення зборів, засідань (в разі необхідності) ст. 249 КЗпП України.
7.3. Забезпечити звільнення від основної роботи представників або позаштатних працівників профспілкових органів для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.
7.4. Поширювати умови преміювання, виплати винагород, а також гарантії, компенсації і соціально-побутові пільги, встановлені в колективному договорі, на обраних профспілкових працівників.
7.5. Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до всіх підрозділів і служб. Установи (їдальня, медичний кабінет) для здійснення профкомом прав контролю за дотриманням чинного законодавства станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективного договору.
7.6. Не застосовувати до працівників, обраних до складу профкому, дисциплінарних стягнень без погодження з профкомом.
7.7. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які обрані до складу профкому і не звільнені від виробничої роботи без згоди виробничого профспілкового органу.
7.8. Забезпечити виборному органу первинної профспілкової організації вільний доступ до матеріалів, документів, а також до всіх служб установи (їдальня, мед.кабінет) для здійснення наданих профспілці прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективного договору.
7.9. Згідно з письмовими заявами членів профспілкової організації проводити безготівкову оплату членських внесків та перераховувати іх протягом 2 днів після виплати зарплати (ст. 249 КЗпП України).

РОЗДІЛ VШ

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ


Сторони зобов’язуються:
8.1. Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень колективного договору та встановити термін їх виконання.
8.2. Періодично проводити зустрічі адміністрації а профкому, на яких інформувати сторони про хід виконання колективного договору.
8.3. Один раз на рік (січень) спільно аналізувати хід виконання колективного договору, заслуховувати звіти керівника та голову профкому про реалізацію взятих зобов’язань на зборах трудового колективу.
8.4. У разі несвоєчасного виконання (невиконання) зобов’язань аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації. Осіб, винних у невиконанні положень колективного договору, притягати до відповідальності згідно з чинним законодавством.
8.5. За порушення чи не виконання колективного договору, ухилення від участі в переговорах, за ненадання своєчасної інформації, необхідної для колективних переговорів і здійснення контролю представники сторін несуть відповідальність згідно з Кодексом України "Про адміністративні правопорушення" і Закону України "Про колективні договори і угоди".
8.6. Сторони визнають, що індивідуальні трудові спори, відповідно до чинного законодавства розглядаються комісією по трудових спорах або судами.
8.7. До колективного договору протягом терміну його дії можуть вноситися зміни за взаємною згодою сторін .

Профспілковий комітет зобов’язується:
Вимагати розірвання трудового договору з керівником установи, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зобов’язань за колективним договором (ст. 45 КЗпП України). Адміністрація зобов’язується надрукувати та розмножити колективний договір.